Karen Rosenberger » Karen Rosenberger, Third Grade

Karen Rosenberger, Third Grade

Welcome to Mrs. Rosenberger's Third Grade Class!
                                                                         
Class Schedule:

7:30-7:45  WAME/Morning Procedure
7:45-8:35 SS
8:35-9:20 Related Arts
9:25-10:15- WIN/SC
10:15-11:50 Math Block
11:50-12:15 Lunch
12:15-12:45 Recess/water/restroom
12:45-2:25 ELA Block

2:25 Dismissal 

 
Related Arts:

Monday– Music                               
Tuesday– PE (wear tennis shoes)                                                                               
Wednesday– PE (wear tennis shoes)